Dotacje dla firm na uzyskiwanie ochrony patentowej

1738

Startują dotacje na uzyskanie ochrony patentowej / ochrony własności przemysłowej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach tzw. działania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej” programu „Inteligentny Rozwój”. Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane od 16 maja. A na wsparcie najlepszych projektów zarezerwowano łącznie 50 mln zł.

Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich firm, które w efekcie prowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych nie tylko zdobywają nową wiedzę, ale przekładają ją na nowe technologie, produkty lub procesy. Te mogą być wykorzystywane we własnej działalności przedsiębiorcy, decydując o jego przewadze konkurencyjnej lub też mogą być przedmiotem sprzedaży bądź udostępnienia innym firmom w drodze udzielenia licencji.

Niezależnie jednak od tego, w jaki sposób przedsiębiorca – wynalazca zamierza zagospodarować innowacyjne rozwiązanie, powinien zadbać o jego prawną ochronę. A tę może zapewnić patent lub zarejestrowany wzór przemysłowy bądź użytkowy. Jednak przejście procedury uzyskiwania takiej ochrony wymaga pracy, czasu, zaangażowania i oczywiście pieniędzy.

Dotacje dla Firm

Tych pierwszych czynników nikt przedsiębiorcy nie podaruje, ale jeśli chodzi o ostatni z nich, czyli pieniądze, to pojawia się taka szansa. Może nie jest to prezent, gdyż na środki te trzeba zapracować, przygotowując odpowiedni wniosek o dofinansowanie, a następnie w prawidłowy sposób realizując i rozliczając całe przedsięwzięcie, trzymając się przy tym zaplanowanego poziomu wydatków i harmonogramu, ale ostatecznie i tak ogranicza finansowe zaangażowanie przedsiębiorcy. Zgodnie bowiem z zasadami tej części programu „Inteligentny Rozwój”, firmy mogą oczekiwać refundacji 50 proc. poniesionych wydatków. Należy więc zaznaczyć, że najpierw przedsiębiorca musi wyłożyć własne środki, a dopiero potem połowę z nich może odzyskać. Po drugie refundacji podlega część wydatków, którą da się przypisać do tzw. kosztów kwalifikowanych.

Generalnie na dotacje mogą liczyć projekty dotyczące:

– uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej albo

– realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia któregoś z tych praw.*

*Źródło: PARP

Wracając do pojęcia kosztów kwalifikowanych, a tym samym wchodząc nieco bardziej w szczegóły, jako przykładowe wydatki w tej właśnie kategorii można wskazać: opłaty urzędowe związane z uzyskaniem patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub praw z rejestracji wzoru przemysłowego, pokrycie kosztów usług zawodowego pełnomocnika obejmujące przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz reprezentację przed organem ochrony własności przemysłowej, pokrycie kosztów tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym organem ochrony własności przemysłowej. Minimalna wartość takich kosztów musi osiągnąć poziom 10 tys. zł, natomiast maksymalna nie może przekraczać 1 mln zł. Oznacza to, że w takich widełkach muszą się zamknąć te wydatki, a ich przekroczenie w jedną bądź w drugą stronę, będzie skutkowało odrzuceniem wniosku (na podstawie kryteriów formalnych).

Jak już zostało zauważone na wstępie, nabór aplikacji staruje 16 maja, a zakończy się 28 grudnia, przy czym cały konkurs podzielony jest na etapy. To dobra wiadomość dla przedsiębiorców, którzy już teraz są gotowi, aby złożyć wniosek. Na jego ocenę i uzyskanie decyzji w zakresie tego, czy dotacje zostaną przyjęte, czy też nie, nie będą bowiem musieli czekać aż do zamknięcia konkursu. Jego każdy etap obejmuje nabór, weryfikację i ocenę aplikacji a kończy się ogłoszeniem listy projektów rekomendowanych do wsparcia i mogących liczyć na dotacje.

Podział na etapy wygląda następująco:

– I etap – od 16 maja do 30 czerwca,

– II etap – od 1 lipca do 31 sierpnia,

– III etap – od 1 września do 31 października,

– IV etap – od 1 listopada do 28 grudnia 2017 roku.

Więcej informacji niezbędnych do przygotowania wniosku i wymaganych załączników można znaleźć na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która odpowiada za realizację działania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej”.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Wpisz imię