Fundusze unijne dla firm stawiających na innowacje

1603

Dotacje z Unii na innowacyjne bony

Jeżeli przedsiębiorca ma pomysł na wprowadzenie nowego lub udoskonalonego produktu bądź usługi, ale brakuje mu doświadczenia albo własnego zaplecza badawczego, może skorzystać z usług jednostek naukowych. I pozyskać na to unijne dofinansowanie.

A to za sprawą tzw. działania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MSP”. Jest ono częścią programu „Inteligentny Rozwój” i ma wspierać właścicieli mikro, małych i średnich firm w procesie wprowadzania na rynek nowych (udoskonalonych) produktów, technologii lub projektów wzorniczych.

Chodzi o to, aby pomóc firmom, które nie dysponują odpowiednią kadrą i zapleczem w rozwijaniu ich działalności. Nie polegającej jednak w tym wypadku na samym zwiększaniu zdolności produkcyjnych, ale na unowocześnianiu aktualnej oferty, bądź jej rozszerzaniu, poprzez wprowadzanie nowych towarów lub usług.

Oczywiście przedsiębiorca może na własną rękę rozpocząć współpracę z jednostką naukową lub badawczą i zlecić jej wykonanie odpowiednich prac. To wszystko jednak kosztuje, a ponadto obarczone jest ryzykiem niepowodzenia. I właśnie wspomniany instrument w postaci bonu ma przełamywać ten lęk, przede wszystkim poprzez obietnicę pokrycia części wydatków związanych z zamówieniem takiej usługi.

Technologie lub wzory

Trzymając się zapisów programu, dofinansowanie może zostać przeznaczone na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi. A ta powinna polegać na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. Dodatkowo takie przedsięwzięcia mogą obejmować zakup usługi dotyczącej wprowadzenia tzw. innowacji nietechnologicznej (marketingowej, procesowej), ale tylko jako uzupełnienie głównego projektu. Wartość tej drugiej usługi nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty tzw. kosztów kwalifikowanych. Do takiej samej wartości w koszty projektu wolno wliczyć wydatki na zakup materiałów. Jednak pod warunkiem, że są one niezbędne do realizacji głównej usługi.

O ile przedsiębiorca działający na własną rękę i niekorzystający z unijnego wsparcia ma dowolność, co do zakresu projektu, wydatków oraz wyboru instytucji, z którą chciałby współpracować, tak ten korzystający z pomocy już nie. Jak wynika z przepisów, które odnoszą się do zasad przyznawania dotacji, wykonawcą usługi może być wyłącznie jednostka naukowa w rozumieniu przepisów o zasadach finansowania nauki. W praktyce chodzi więc o:

– podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,

– jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk,

– instytuty badawcze,

– międzynarodowe instytuty naukowe,

– Polską Akademię Umiejętności,

– inne jednostki organizacyjne będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014.

Ponadto wszystkie wymienione podmioty muszą spełniać dwa warunki. Po pierwsze posiadać siedzibę na terenie Polski, a po drugie wyróżniać się kategorią naukową na poziomie A+, A albo B. Wybierając jednostkę do współpracy, przedsiębiorca musi trzymać się reguł przejrzystości i konkurencyjności, co oznacza, że powinien zapoznać się z kilkoma ofertami i wybrać najkorzystniejszą.

Refundacja wydatków

Jeżeli spełni te reguły będzie mógł otrzymać zwrot części poniesionych kosztów (mechanizm działania przewiduje refundację poniesionych i udokumentowanych wydatków). Jaką część, to zależy od wielkości jego firmy. Dla tych mikro i małych tzw. maksymalna intensywność wsparcia została ustalona na poziomie 80%. A to oznacza, że dotacja może sięgnąć 320 tys. zł (koszty kwalifikowane nie mogą przekraczać 400 tys. zł i nie mogą być niższe niż 60 tys. zł). Dla średniej wielkości przedsiębiorstw jest to poziom 70% (maksymalna dotacja 280 tys. zł, minimalna 42 tys. zł).

Na koniec warto zaznaczyć, że gospodarzem tego działania jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. To ona odpowiada więc za organizację konkursów, ocenę wniosków i wypłatę pieniędzy (po zakończeniu i rozliczeniu całego przedsięwzięcia). Pierwsze aplikacje będzie można składać 31 sierpnia, a zakończenie naboru zaplanowano na 30 grudnia. Należy też podkreślić, że termin złożenia wniosku decyduje także o tym, od jakiego momentu można rozpocząć realizację projektu. Przedsiębiorców korzystających z unijnych dotacji obowiązuje bowiem tzw. efekt zachęty. A to, w przypadku MSP, oznacza, że wszelkie wydatki (koszty) mogą być ponoszone najwcześniej następnego dnia po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Jest to bardzo ważne. Dokonanie jakiejkolwiek płatności związanej z projektem przed tym terminem, a nawet w dniu złożenia wniosku, może dyskwalifikować całe przedsięwzięcie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Wpisz imię