Jak sfinansować niewielką inwestycję w nowe produkty lub technologie

1433

W programie „Inteligentny rozwój”, który współfinansuje wiele ambitnych projektów realizowanych przez przedsiębiorców, znajduje się działanie 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP”.

Jego nazwa wyraźnie wskazuje, że firmy mogą tu liczyć na dotacje finansujące zakup specjalistycznych usług doradczych. Jednak, o czym niektórzy mogą nie wiedzieć, pozwala ono pozyskać pieniądze nie tylko na to, ale także na zakup maszyn, aparatury, linii produkcyjnych oraz patentów i technologii.

Ta część programu nastawiona jest na zwiększenie kompetencji firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do rozpoznawania drzemiącego w nich potencjału do wprowadzania innowacji, dokonywania odpowiednich zmian w zakresie funkcjonowania firmy, dbania o ochronę własności przemysłowej (zarządzania własnością intelektualną) i wreszcie realnego wdrażania innowacji produktowych lub procesowych.

Konsultacje eksperckie

Tym samym firma, korzystając z unijnej dotacji, nie tylko może sfinansować zakup specjalistycznej usługi doradczej (ściślej całej palety usług), ale także wprowadzić rozwiązania powstałe w wyniku jej realizacji, oferując nowe lub znacząco zmodernizowane produkty (innowacja produktowa) lub też wytwarzając je przy wykorzystaniu nowych (lepszych, wydajniejszych) procesów (innowacje procesowe).

Cztery warunki

Jakie warunki należy spełnić, aby móc ubiegać się o wsparcie? Przede wszystkim firma musi należeć do sektora MŚP. Po drugie musi chcieć się dynamiczne rozwijać, upatrując na to szans we wprowadzaniu nowych produktów lub zasadniczej zmianie dotychczasowego sposobu wytwarzania towarów lub świadczenia usług. To punkt wyjścia, ponieważ żadna usługa doradcza, świadczona choćby przez najlepszy personel i najznamienitszych ekspertów nie da oczekiwanych efektów bez zaangażowania kadry zarządzającej i przygotowanych na zmiany pracowników.

Trzeci warunek to wybór instytucji otoczenia biznesu (ośrodka innowacji), która została akredytowana przez Ministerstwo Rozwoju w zakresie świadczenia tzw. usług proinnowacyjnych. Ewentualnie może to być instytucja mająca potencjał do świadczenia takiej usługi, która zostanie zgłoszona do takiej akredytacji najpóźniej w momencie, w którym firma złoży wniosek o dofinansowanie. Listę wszystkich ośrodków innowacji, które do tej pory uzyskały akredytację można znaleźć na stronie resortu rozwoju.

Kolejny warunek to chęć rozwijania produktów (technologii, procesów) w obszarach, które pozostają w kręgu zainteresowania tzw. krajowych inteligentnych specjalizacji. Takie założenie dotyczy niemal całego programu „Inteligentny rozwój”, więc działanie 2.3.1. nie jest tu wyjątkowe. Należy jednak podkreślić, że poszczególne specjalizacje są traktowane szeroko i wiele firm ma szansę wykazać, że ich działalność w jakimś stopniu wpisuje się w określony obszar. W każdym razie nie warto zniechęcać się na samym starcie, słysząc samo hasło „inteligentna specjalizacja”.

Budżet projektu

Przybliżając kryteria finansowe tego działania, należy podkreślić, że minimalna wartość kosztów kwalifikowanych (tych podlegających rozliczeniu w zakresie przyznanej dotacji) wynosi 50 tys. zł. i odnosi się do wartości nabywanej usługi proinnowacyjnej (mającej przygotować firmę do wypracowania innowacyjnych rozwiązań, ich przetestowania, wprowadzenia, zadbania o ochronę własności intelektualnej, opracowania nowej strategii marketingowej itp.). Przedsiębiorca będzie mógł otrzymać refundację od 50 do 70 proc. tej kwoty.

Jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne, to zostały one ściśle powiązane z częścią doradczą. Warunek jest taki, że koszty zakupu (leasingu) maszyn, sprzętu, aparatury, linii produkcyjnych albo patentów, licencji lub innej wiedzy technicznej i technologicznej muszą być niższe niż dwukrotność wydatków poniesionych na nabycie usługi doradczej. Prosty przykład: jeżeli usługa proinnowacyjna kosztowała 100 tys. zł, to wydatki kwalifikowane na część inwestycyjną muszą zamknąć się kwotą dochodzącą do 200 tys. zł, ale nie osiągającą jej, ani tym bardziej nie przekraczającą (może to być np. 199 tys. zł).  Łatwo wywnioskować, że im więcej firma wyda na ekspertów, tym większe kwoty będzie mogła wpisać w inwestycyjnej części budżetu.

Jednak zanim przedsiębiorca rozpędzi się w układaniu planu wydatków, trzeba powiedzieć, że istnieje ich górna granica. Zgodnie z regulaminem konkursu, maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych usługi doradczej to 500 tys. zł. Tym samym wydatki (kwalifikowane) na część inwestycyjną mogą zbliżyć się do miliona złotych.

Kto z przedsiębiorców zainteresował się tym działaniem, niech odwiedzi stronę Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. To ona jest bowiem gospodarzem działania 2.3.1, co oznacza, że odpowiada za organizację konkursów, nabór i ocenę wniosków. Na stronie www.parp.gov.pl można więc znaleźć regulamin trwającego obecnie konkursu (nabór wniosków jest prowadzony od 10 sierpnia b.r. do końca lutego 2018r.) oraz wzory dokumentów, wykaz krajowych inteligentnych specjalizacji, opis kryteriów oceny projektów.

1 KOMENTARZ

  1. W jaki sposób ma być weryfikowany drugi warunek? Co dokładnie oznacza ‘chęć dynamicznego rozwoju’? Bardzo ciekawy projekt, kwota dofinansowania całkiem spora.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Wpisz imię