Kolejne wielkie pieniądze dla biznesu i nauki

1400

Konsorcja składające się z co najmniej jednej jednostki naukowej i jednego przedsiębiorcy będą mogły ubiegać się o wsparcie finansowe z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W budżecie tego konkursu jest 200 mln zł.

Są to środki, które wolno przeznaczyć na prowadzenie prac badawczych i rozwojowych, przy czym ten drugi element jest obowiązkowy, musi znaleźć się w każdym projekcie. W efekcie ich prowadzenia konsorcjum powinno stworzyć nowy produkt (towar, usługę) nadający się do komercjalizacji, czyli mówiąc wprost taki, który ma szansę zaistnieć na rynku. Być na tyle dobry, żeby zwrócić uwagę biznesu lub konsumentów i jednocześnie możliwy do produkcji (świadczenia) przy cenie dostępnej dla potencjalnych nabywców.

Badania

Innymi słowy, nie chodzi o wspieranie badań przemysłowych i prac rozwojowych dla samej idei zdobywania nowej wiedzy, tworzenia wymyślnych produktów lub technologii, ale takich, które mają szansę zaistnieć na rynku. Taki jest zresztą cel wszystkich programów (działań) wspieranych obecnie z funduszy unijnych i kierowanych do przedsiębiorców, a zakładających rozwój sfery B+R. W związku z tym działanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”, o którym tutaj mowa, a będący częścią programu „Inteligentny rozwój”, nie jest tutaj wyjątkiem.

Różnica jest tylko taka, że jest to działanie skierowane do konsorcjów, co już zostało podkreślone. W związku z tym ani samotnie działająca jednostka badawczo-naukowa, ani też samodzielnie działający przedsiębiorca nie mają co składać wniosków o dofinansowanie. Ten zostanie bowiem odrzucony na podstawie kryteriów formalnych. Aby mieć szansę na uzyskanie nawet kilku milionów bezzwrotnej pomocy trzeba połączyć siły i wniosek przygotować wspólnie.

To oczywiście nie jedyne kryterium decydujące o szansach uzyskania wsparcia. Przedmiot badań musi wpisywać się w jedną z tzw. krajowych inteligentnych specjalizacji. Chodzi o obszary, które zostały wyłonione jako perspektywiczne z punktu widzenia szans rozwojowych całej polskiej gospodarki. Bazują na jej silnych stronach i potencjale, który właśnie dzięki takim projektom badawczym oraz rozwojowym ma być zwiększany. Liczy się także sposób zarządzania wiedzą intelektualną, w szczególności to, czy powstanie takich praw i ich własność nie będą negatywnie rzutować na możliwość praktycznego wykorzystania wyników badań (wdrożenia). Ponadto eksperci oceniający wnioski zwracają także uwagę na sposób zarządzania całym projektem oraz potencjał kadry nim zarządzającej. Musi on stwarzać gwarancje fachowej realizacji wszystkich zaplanowanych działań.

Ponieważ istotą działania jest doprowadzenie do powstania nowego produktu oceniana jest także: nowość rezultatów projektu (0-5 pkt), zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu i opłacalność wdrożenia (0-5 pkt), to czy wdrożenie nastąpi na terenie Polski (0-3 pkt) oraz czy projekt ma charakter ponadregionalny (0-1 pkt).

Konsorcja, które sprostają tym i innym kryteriom, mogą liczyć na dofinansowanie. W przypadku przedsiębiorców może ono pokrywać od 25 proc. do nawet 80 proc. ponoszonych kosztów. Ta rozpiętość wiąże się z tym, że inny poziom pomocy przysługuje małym firmom, a inny dużym, jak i inna intensywność wsparcia obowiązuje dla badań przemysłowych, a inna dla prac rozwojowych. Więcej informacji w tym zakresie można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które odpowiada za realizację działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, w tym działania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”.

Na koniec warto dodać, że nabór wniosków będzie prowadzony od 18 września do 18 grudnia 2017r. z podziałem na etapy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Wpisz imię