Zmiany w odwrotnym obciążeniu lipiec 2015

4862

Obecnie laptopa czy telefon komórkowy można kupić bez podatku VAT. Nie oznacza to jednak, że ustawodawca postanowił wyłączyć te towary (i im podobne) z opodatkowania tym podatkiem.

Przesunął jedynie obowiązek rozliczenia VAT-u należnego ze sprzedawcy na nabywcę w niektórych przypadkach.

Zanim jednak przejdziemy do sprzętu elektronicznego, będącego jedynie cząstką zmian w zakresie stosowania odwróconego VAT-u, warto wyjaśnić, że ustawodawca zafundował nam tutaj małą rewolucję.

Otóż przed lipcem 2015 r. odwrotne obciążenie w VAT było stosowane do dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 11 (druga tabela na końcu artykułu) do ustawy, jeżeli łącznie były spełnione następujące warunki:

 • Sprzedawcą określonych towarów nie był podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT z uwagi na obroty (przewidzianego w art. 113 ustawy)
 • Nabywcą tychże towarów był podatnik VAT (bez względu na jego status: czynny bądź zwolniony)
 • Sama transakcja nie była objęta zwolnieniem przewidzianym dla dostawy towarów używanych (art. 43 ust. 1 pkt 2 usatawy) albo nie dotyczyła dostawy złota inwestycyjnego, o którym mowa w art. 122 ustawy.

Mówiąc zatem w pewnym uproszczeniu, jeżeli sprzedaży towarów określonych w załączniku nr 11 do ustawy dokonywał czynny podatnik VAT na rzecz innego przedsiębiorcy, bez względu na to, czy ten był VAT-owcem czy też nie, transakcję tę należało rozliczyć w ramach odwrotnego obciążenia, co z kolei oznaczało, że sprzedawca wystawiał fakturę bez VAT

Zasada odwróconego VAT-u polega na tym, że obowiązek rozliczenia podatku należnego od danej transakcji ciąży nie na sprzedawcy, a nabywcy. Jest to odstępstwo od generalnej zasady mówiącej, że podmiotem zobowiązanym do rozliczenia VAT jest podatnik dokonujący dostawy towarów lub świadczenia usług. Odwrotnym obciążeniem obejmowane są towary szczególnie narażone na wyłudzenia podatku VAT, które znalazły się w załączniku nr 11 do ustawy o VAT. W ten sposób rozliczane są także usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.

Rodziło to niekiedy pewne komplikacje, zwłaszcza na początku obowiązywania tych regulacji. Jeżeli bowiem nabywca był podatnikiem zwolnionym z VAT, który w zasadzie do tej pory z tym podatkiem nie miał styczności, do głowy mu nie przyszło, że kupując taki towar, będzie musiał złożyć w urzędzie skarbowym specjalną deklarację (oznaczoną symbolem VAT-9M bądź VAT-8 w zależności od sytuacji) oraz zapłacić podatek VAT.

W przypadku VAT-owców sytuacja była dużo prostsza. Ci bowiem z jednej strony byli już przyzwyczajeni do dodatkowych obowiązków związanych z rozliczaniem podatku od towarów i usług, z drugiej zaś ich rozliczenia w zakresie odwrotnego obciążenia ograniczały się do ujęcia takich transakcji w stosownych rejestrach oraz deklaracji (VAT-7, VAT-7K bądź VAT-7D) zarówno po stronie podatku należnego jak i naliczonego (co powodowało, że podatek z tego tytułu z reguły się znosił). Na okoliczność wystąpienia takiej transakcji nie składali oni przy tym dodatkowego formularza. Podobnie było (do końca czerwca 2015 r.) zresztą w przypadku sprzedawcy – ten wykazywał takie czynności jedynie w i tak składanej do fiskusa co miesiąc bądź kwartał deklaracji VAT.

Taki sposób rozliczania transakcji ma miejsce od 2011 r., kiedy to system odwróconego VAT-u wprowadzono do ustawy. W międzyczasie istotnie zmieniał się zakres towarów objętych tym mechanizmem. Sam sposób rozliczeń był jednak taki sam. Przez ten okres czasu podatnicy (w tym także korzystający ze zwolnienia z VAT) zdążyli się już przyzwyczaić do takiego systemu rozliczeń. Co jakiś czas zaskakiwał ich tylko poszerzany katalog towarów objętych mechanizmem odwróconego VAT-u (który, można by rzec, systematycznie się zwiększa). Warto dodać, że katalog towarów objętych odwrotnym obciążeniem z początkiem lipca wzbogacił się o kolejne pozycje (pierwsza tabela na końcu artykułu).

I tak, jak rozliczenia dokonywane w ramach odwrotnego obciążenia zaczęły w miarę „normalnie” funkcjonować, ustawodawca postanowił zmienić jego reguły. Zmodyfikowano jeden zasadniczy warunek. Mianowicie od 1 lipca 2015 r. zasadę odwrotnego obciążenia na sprzedaż swoich towarów dostawca stosuje jedynie wówczas, gdy nabywcą jest czynny podatnik VAT.

 Ustawodawca doszedł zatem do wniosku, że obarczanie dodatkowymi obowiązkami podatników korzystających ze zwolnienia, w postaci czy to składania samych deklaracji, czy też wpłaty na konto fiskusa VAT-u, nie jest dobrym rozwiązaniem i postanowił ich z tych obowiązków uwolnić. Jak to jednak często bywa, uproszczenie po jednej stronie oznacza komplikację po drugiej.

Do tej pory bowiem sprzedawca co do zasady pytał się jedynie nabywcy, czy ten jest przedsiębiorcą. I tak jeżeli faktura sprzedaży była wystawiana na firmę, sprzedaż towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy była objęta odwrotnym obciążeniem. Jeżeli natomiast nabywca wskazywał, że jest osobą prywatną i faktura była wystawiana jedynie na jego imię i nazwisko (bez wskazywania chociażby NIP), tudzież była ewidencjonowana jedynie na kasie fiskalnej, sprzedawca do transakcji doliczał 23% podatku.

Od 1 lipca 2015 r. pytanie, czy kupujący prowadzi działalność gospodarczą, nie będzie już wystarczające. Sprzedawca będzie się musiał bowiem dowiedzieć, czy kupujący jest czynnym podatnikiem VAT. Jak uzyskać taką informację? Można oczywiście spytać kupującego, ale warto sprawdzić, czy ten mówi prawdę (jako że może i niego wystąpić pokusa zakupu towaru tańszego o 23%).

Jak dokonać takiego sprawdzenia? Zawsze można spytać fiskusa (występując o wydanie zaświadczenia w tym zakresie), niemniej jest to proces stosunkowo długotrwały.

Dlatego też resort finansów opracował i udostępnił bazę on-line, w której poprzez podanie NIP-u można sprawdzić status nabywcy. Baza ta znajduje się pod adresem: https://pfr.mf.gov.pl/?link=VAT&; . Niestety poza informacją o tym, czy podatnik jest czynnym VAT-owcem, nie uzyskamy z niej nic więcej (jak chociażby nazwy podmiotu posługującego się danym NIP).

Krajowe informacje podsumowujące

Na tym oczywiście nie koniec zmian. Otóż przed lipcem 2015 r. w przypadku transakcji objętych odwrotnym obciążeniem sprzedawca, poza ich ujęciem w składanej deklaracji na potrzeby VAT-u i nienaliczaniu podatku należnego przy sprzedaży, nie wykonywał żadnych więcej czynności. Nabywca także z reguły jedynie wykazywał i rozliczał taką transakcję w ramach składanej deklaracji VAT.

Tym samym poza wartościami ujętymi w deklaracjach fiskus nie miał innej wiedzy co do prawidłowości rozliczeń tego typu transakcji. W szczególności nie posiadał informacji, czy nabywca faktycznie rozliczył VAT w ramach odwrotnego obciążenia z transakcji zadeklarowanej przez określonego sprzedawcę. Od tego ostatniego urząd skarbowy otrzymywał bowiem jedynie informację o wartości takiej sprzedaży, a nie o tym, na rzecz kogo została ona dokonana. Takie szersze informacje organy podatkowe mogły pozyskać jedynie poprzez dodatkowe czynności, jak kontrola podatkowa czy też czynności sprawdzające, przeprowadzone u konkretnego podatnika, co wymaga znacznej pracochłonności.

Ponieważ jednak system odwróconego VAT-u tyczy się tych towarów, które są szczególnie narażone na wyłudzanie tego podatku, aparat skarbowy chciałby mieć większą kontrolę nad prawidłowością rozliczeń omawianych transakcji. Jak najprościej i najtaniej tego dokonać (oczywiście z punktu widzenia fiskusa)? – obciążyć podatników obowiązkiem informowania o nich.

Tak też zrobiono i od 1 lipca 2015 r. wprowadzono informacje podsumowujące w zakresie obrotu krajowego. Są one w pewnym zakresie zbliżone (zarówno wyglądem jak i funkcjonowaniem) do unijnych informacji podsumowujących (VAT-UE). Pewne różnice jednak tutaj występują.

Formularz informacji podsumowującej w obrocie krajowym otrzymał symbol VAT-27. Pierwsze takie deklaracje podatnicy złożą za lipiec 2015 r. (papierowo bądź elektronicznie).

Przede wszystkim informacje podsumowujące w obrocie krajowym są zobligowani składać jedynie sprzedawcy, a nie nabywcy. Okresem, za jaki informację taką należy złożyć, jest okres tożsamy z okresem rozliczania podatku VAT (stąd informacje podsumowujące w obrocie krajowym będą składane za okresy miesięczne bądź kwartalne, w zależności od tego jaką deklarację VAT składa podatnik). Również termin złożenia takiej informacji jest tożsamy z terminem złożenia deklaracji VAT (czyli do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu bądź kwartale, którego informacja dotyczy).

W informacji podsumowującej trzeba będzie podać m.in. okres, za jaki jest ona składana, ilość składanych załączników, jak też czy składany formularz jest informacją pierwotną czy korektą. Nadto w informacji winny się znaleźć:

 1. nazwa lub imię i nazwisko oraz numer identyfikacji podatkowej podatnika składającego informację podsumowującą w obrocie krajowym
 2. nazwa lub imię i nazwisko oraz numer identyfikacji podatkowej podatnika nabywającego towary lub usługi
 3. łączna wartość dostaw towarów oraz świadczonych usług, dla których podatnikiem jest nabywca, w przypadkach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 – w odniesieniu do poszczególnych nabywców.

Podatnicy mający do czynienia z informacjami VAT-UE zapewne zauważą, że zakres podawanych informacji jest tutaj szerszy aniżeli w przypadku deklaracji unijnych. Ustawodawca wymaga bowiem podania w VAT-27 nazwy bądź imienia i nazwiska nabywcy, gdzie w VAT-UE wystarczającym jest podanie samego numeru VAT UE kontrahenta. Na chwilę obecną trudno ocenić, czy literówki popełniane w nazwach (o które nietrudno) będą skutkowały koniecznością korygowania tych informacji, niemniej niektóre organy podatkowe mogą podzielać taki pogląd.

Odwrócony VAT powyżej określonego limitu

Kolejna zmiana tyczy się już stricte sprzętu elektronicznego, który od lipca 2015 r. został objęty systemem odwrotnego obciążenia. Chodzi tutaj przede wszystkim o telefony komórkowe, smartfony, tablety, laptopy czy gry wideo.

Mianowicie towary te nabywca kupi bez VAT (w ramach odwrotnego obciążenia) przy wyżej opisanych założeniach, o ile wartość netto takiej transakcji (w przepisach mówi się o jednolitej gospodarczo transakcji) przekroczy kwotę 20 000 zł.

Nowe zasady, nowe wątpliwości

Dostawcy, w stosunku do transakcji objętych odwrotnym obciążeniem, powinni podjąć wszelkie niezbędne środki celem rzetelnego rozliczenia podatku VAT z tego tytułu, w tym uzyskać przekonanie, że dokonują ich na rzecz podatnika VAT czynnego. W tym celu dostawcy obowiązani są do zachowania należytej staranności przy weryfikacji statusu podatkowego swojego kontrahenta (por. odpowiedź resortu finansów na interpelację poselską nr32879). O sposobach „uzyskania” takiej pewności była już mowa wcześniej. Otóż sprzedawca może wystąpić z wnioskiem o wydanie przez urząd skarbowy zaświadczenia, w którym zostanie potwierdzony fakt zarejestrowania nabywcy jako czynnego VAT-owca. Niestety procedura taka jest stosunkowo czasochłonna.

Można też skorzystać z bazy on-line podatników przygotowanej przez resort finansów, niemniej zakres uzyskanych z niej informacji jest stosunkowo ubogi

Udzielający odpowiedzi na interpelację wskazał przy tym, że sprzedawca wykazujący się należytą starannością powinien także podjąć działania w celu sprawdzenia, czy osoba fizyczna składająca zamówienie w imieniu podatnika jest do tego upoważniona i tym samym czy jej działanie może być rzeczywiście uznawane za równoznaczne z działaniem danego podatnika. Chodzi zatem o to, aby potwierdzić, że danego zakupu dokonuje faktycznie określona firma.

W tym celu sprzedawca powinien dokonać chociażby analizy odpowiednich rejestrów zawierających dane dotyczące przedsiębiorców, gdzie znajdują się informacje o osobach reprezentujących.  Jeżeli natomiast do sprzedawcy nie przychodzi sam przedsiębiorca, czy też osoba „upoważniona i ujawniona w odpowiednim rejestrze” do jego reprezentowania, a np. pracownik, który w żadnych ogólnie dostępnych ewidencjach czy rejestrach nie występuje, sprzedawca powinien wystąpić z żądaniem pokazania dokumentów, które uprawniają go do dokonania zakupów w imieniu danej firmy.

Najlepiej też by było, aby każda transakcja była płacona przelewem z firmowego konta bankowego nabywcy. Wszystko to ma na celu zabezpieczenie sprzedawcy przed ewentualnymi konsekwencjami w przypadku nierzetelnego rozliczenia się nabywcy z podatku VAT od dokonanych zakupów.

Tak sprzedawcy powinni się „zabezpieczać” przed nieuczciwymi kupującymi, którzy chcą zaoszczędzić na zakupach, płacąc za towar jedynie cenę netto. Niemniej analizując powyższe rozważania trudno oprzeć się wrażeniu, że sprzedawca zamiast skupić się na prowadzeniu własnego biznesu, w pierwszej kolejności winien wykonać szereg czynności, które zabezpieczą interes fiskalny Skarbu Państwa. W przeciwnym razie bowiem może „zapłacić za niedopełnienie tego obowiązku” w postaci wykazania od sprzedaży objętej pierwotnie odwrotnym obciążeniem, VAT-u należnego.

Wykonanie wskazanych czynności może przy tym okazać się stosunkowo trudne do zrealizowania. Sprawa wydaje się być jeszcze bardziej skomplikowana przy sprzedaży internetowej. Analizując obecne regulacje prawne, jak i wypowiedź przedstawiciela resortu finansów na wskazaną wyżej interpelację poselską trudno oprzeć się twierdzeniu, że ustawodawca założył, iż w przypadku „wadliwych” transakcji zawieranych w ramach odwrotnego obciążenia fiskus i tak „ściągnie” podatek – jak nie z nabywcy, to ze sprzedawcy i to nawet działającego w dobrej wierze, któremu niezwykle trudno będzie spełnić warunki uniknięcia odpowiedzialności w przypadku nierzetelnego nabywcy.

Kolejnym problemem jest limit 20 000 zł dla dostawy sprzętu elektronicznego, przekroczenie którego skutkuje zastosowaniem do danej transakcji sprzedaży mechanizmu odwrotnego obciążenia.

Otóż ustawa o VAT odnosi się tutaj do pojęcia „jednolitej gospodarczo transakcji”, którą wyjaśnia jako transakcję objętą umową, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw określonych towarów, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy.

Jest to także transakcja obejmująca więcej niż jedną umowę, jeżeli okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizowana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie danym sprzętem elektronicznym.

Wskazana definicja, mimo że na pierwszy rzut oka może wydawać się precyzyjna, jest bardzo enigmatyczna i niewątpliwie będzie przedmiotem wielu sporów interpretacyjnych.

Niemałych trudności w praktyce przysporzy także sprzedaż sprzętu elektronicznego objętego odwróconym VAT-em w różnego rodzaju pakietach czy zestawach.

Wykaz towarów, które zostaną objęte odwrotnym obciążeniem od lipca 2015 r.

 • Poz. 21a: Symbol PKWIU 24.33.20.0 – Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej”
 • Poz. 22a: Symbol PKWIU ex 24.41.20.0 – Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie złoto o próbie 325 tysięcznych lub większej, z wyłączeniem złota inwestycyjnego w rozumieniu art. 121 ustawy, z zastrzeżeniem poz. 22b
 • Poz. 22b: bez względu na symbol PKWiU – Złoto inwestycyjne w rozumieniu art. 121 ustawy
 • Poz. 22c: Symbol PKWIU ex 24.41.50.0 – Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie złoto o próbie 325 tysięcznych lub większej, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu
 • Poz. 22d: Symbol PKWIU 24.42.11.0 – Aluminium nieobrobione plastycznie
 • Poz. 22e: Symbol PKWIU 24.43.11.0 – Ołów nieobrobiony plastycznie
 • Poz. 22f: Symbol PKWIU 24.43.12.0 – Cynk nieobrobiony plastycznie
 • Poz. 22g: Symbol PKWIU 24.43.13.0 – Cyna nieobrobiona plastycznie”
 • Poz. 28a: Symbol PKWIU ex 26.20.11.0 – Przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie mniejszej bądź równej 10 kg, takie jak: laptopy i notebooki; komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne – wyłącznie komputery przenośne, takie jak: tablety, notebooki, laptopy
 • Poz. 28b: Symbol PKWIU ex 26.30.22.0 – Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony
 • Poz. 28c: Symbol PKWIU ex 26.40.60.0 – Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów
 • Poz. 28d: Symbol PKWIU ex 32.12.13.0 – Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota o próbie 325 tysięcznych lub większej, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym”

Pozycje wytłuszczone zawierają towary, które są objęte odwrotnym obciążeniem, jeżeli wartość netto transakcji przekracza 20 tys. zł (poz. 28a-28c ).

Załącznik nr 11 do ustawy o VAT– wykaz towarów objętych odwrotnym obciążeniem, stan na 01.07.2015 r.

Poz. Symbol PKWiU Nazwa towaru (grupy towarów)
1 2 3
1 24.10.12.0 Żelazostopy
2 24.10.14.0 Granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej lub stali
3 24.10.31.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej
4 24.10.32.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej
5 24.10.35.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
6 24.10.36.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
7 24.10.41.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej
8 24.10.43.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
9 24.10.51.0 Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane
10 24.10.52.0 Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane
11 24.10.61.0 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej
12 24.10.62.0 Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
13 24.10.65.0 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej
14 24.10.66.0 Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
15 24.10.71.0 Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej
16 24.10.73.0 Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej
17 24.31.10.0 Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej
18 24.31.20.0 Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej
19 24.32.10.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane
20 24.32.20.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane
21 24.33.11.0 Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej
21a 24.33.20.0 Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej
22 24.34.11.0 Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej
22a ex 24.41.20.0 Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie złoto o próbie 325 tysięcznych lub większej, z wyłączeniem złota inwestycyjnego w rozumieniu art. 121 ustawy, z zastrzeżeniem poz. 22b
22b bez względu na symbol PKWiU Złoto inwestycyjne w rozumieniu art. 121 ustawy
22c ex 24.41.50.0 Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie złoto o próbie 325 tysięcznych lub większej, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu
22d 24.42.11.0 Aluminium nieobrobione plastycznie
22e 24.43.11.0 Ołów nieobrobiony plastycznie
22f 24.43.12.0 Cynk nieobrobiony plastycznie
22g 24.43.13.0 Cyna nieobrobiona plastycznie
23 24.44.12.0 Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej
24 24.44.13.0 Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; stopy wstępne miedzi
25 24.44.21.0 Proszki i płatki z miedzi i jej stopów
26 24.44.22.0 Płaskowniki, pręty, kształtowniki i walcówka, z miedzi i jej stopów
27 24.44.23.0 Druty z miedzi i jej stopów
27a 24.45.11.0 Nikiel nieobrobiony plastycznie
28 ex 24.45.30.0 Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali – wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych
28a ex 26.20.11.0 Przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie <= 10 kg, takie jak: laptopy i notebooki; komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne – wyłącznie komputery przenośne, takie jak: tablety, notebooki, laptopy
28b ex 26.30.22.0 Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony
28c ex 26.40.60.0 Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów
28d ex 32.12.13.0 Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota o próbie 325 tysięcznych lub większej, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym
29 38.11.49.0 Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające
30 38.11.51.0 Odpady szklane
31 38.11.52.0 Odpady z papieru i tektury
32 38.11.54.0 Pozostałe odpady gumowe
33 38.11.55.0 Odpady z tworzyw sztucznych
34 38.11.58.0 Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal
35 38.12.26.0 Niebezpieczne odpady zawierające metal
36 38.12.27 Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne
37 38.32.2 Surowce wtórne metalowe
38 38.32.31.0 Surowce wtórne ze szkła
39 38.32.32.0 Surowce wtórne z papieru i tektury
40 38.32.33.0 Surowce wtórne z tworzyw sztucznych
41 38.32.34.0 Surowce wtórne z gumy”

 

Poprzedni artykułEksport na rynki perspektywiczne ze wsparciem ministerstwa
Następny artykułCo wybrać: inkaso czy akredytywę?
Absolwent Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Były pracownik urzędu skarbowego, a obecnie doradca podatkowy współpracujący z biurami rachunkowymi w zakresie wyjaśniania problematyki podatkowej dotykającej firm z sektora MŚP. Autor licznych artykułów w dziale podatkowym serwisu eGospodarka.pl oraz czynny użytkownik/ekspert udzielający odpowiedzi na forum tego serwisu, głównie w zakresie problemów podatkowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Wpisz imię