Miliard złotych na tworzenie nowych towarów i usług

1779

Taka kwota może robić wrażenie. Tym bardziej, że nie są to żadne wirtualne środki, lecz realne pieniądze, z których każda mikro, mała lub średnia firma może uszczknąć coś dla siebie. Oczywiście każda, która podejmie się wyzwania rywalizowania o unijne środki i zdoła sprostać wielu wyśrubowanym kryteriom.

Przedsiębiorcy, którzy interesowali się unijnym dofinansowaniem, wiedzą, że dotacje można pozyskiwać z różnych źródeł i na różnego rodzaju przedsięwzięcia. Są one dostępne w programach krajowych i tych o charakterze regionalnym. Dodatkowo programy te podzielone są na działania, z których każde jest ukierunkowane na wsparcie określonych rodzajów przedsięwzięć (inwestycji, projektów). Niezależnie od tych podziałów, tym co jest wspólne dla większości działań i programów kierowanych do przedsiębiorców, to nacisk na prowadzenie prac badawczych i rozwojowych oraz wprowadzanie – jako ich rezultatów – innowacyjnych rozwiązań (towarów, usług, procesów, technologii).

Dotacje unijne dla MSP

Takim flagowym działaniem w okresie 2014-2020, finansującym prace badawczo-rozwojowe, jest to o numerze 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Jest to część programu „Inteligentny Rozwój”. Zgodnie z jego nazwą, fundusze unijne oraz środki budżetu państwa mają zapewnić wsparcie projektów B+R realizowanych przez firmy. Wspierane działania muszą obejmować badania przemysłowe i prace rozwojowe lub wyłącznie te ostatnie (projekt, w którym w ogóle nie przewidziano prowadzenia prac rozwojowych zostanie odrzucony).

Pamiętaj o wdrożeniu

Ponadto warunkiem otrzymania dofinansowania jest komercjalizacja wyników prac B+R. Oznacza to, że dofinansowanie może zostać przyznane wyłączenie pod warunkiem zobowiązania się przedsiębiorcy (beneficjenta) do wdrożenia wyników projektu (prac B+R), rozumianego jako:

  • wprowadzenie wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu,
  • udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących przedsiębiorcy praw do wyników prac B+R w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę,
  • sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników prac B+R w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników prac B+R nie uznaje się zbycia wyników tych prac w celu ich dalszej odsprzedaży).

Samodzielnie lub z zespołem

Zgodnie z regułami przedsiębiorca może prowadzić prace badawczo-rozwojowe samodzielnie, wykorzystujące własne zaplecze, ale może także powierzyć realizację części z nich podwykonawcy (jednostce naukowej lub badawczej). Przy tym wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a jednostka musi zostać wybrana z zachowaniem trybu konkurencyjności (wysłanie zapytań ofertowych, porównanie kilku ofert, wybór najlepszej wraz z uzasadnieniem). Przy okazji warto zaznaczyć, że minimalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 2 mln zł (z wyjątkiem projektów realizowanych w województwie mazowieckim, gdzie próg wejścia to 5 mln zł).

Jak zawsze przy unijnych dotacjach, dofinansowanie przysługuje na określoną kategorię „kosztów kwalifikowanych”. W przypadku pomocy na badania przemysłowe i prowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych, to zgodnie z przepisami takie koszty obejmują:

  • koszty personelu: badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni przy danym projekcie,
  • koszty aparatury i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu,
  • koszty budynków i gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu (przede wszystkim chodzi o koszty amortyzacji),
  • koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty niezależne na warunkach pełnej konkurencji oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu,
  • dodatkowe koszty ogólne i inne koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, dostaw i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu.

Ile tej dotacji?

Ponieważ zaczęliśmy od dużej kwoty, to na kwotach też warto skończyć. Ogółem do podziału dla firm z sektora MSP jest miliard złotych. Natomiast maksymalna wartość dofinansowania dla jednej firmy może wynieść:

  • 20 mln euro – jeżeli ponad połowę kosztów stanowią wydatki na badania przemysłowe,
  • 15 mln euro – jeżeli ponad połowę kosztów stanowią wydatki na prace rozwojowe.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym regulamin, wytyczne, wykaz tzw. krajowych inteligentnych specjalizacji oraz kryteria wyboru projektów można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które odpowiada za realizację działania 1.1.1.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Wpisz imię