Jak otrzymać odszkodowanie za opóźnienia lub brak płatności kontrahenta?

2289

Zawierając transakcje przedsiębiorstwa często umawiają się na wystawienie faktury z odroczonym terminem płatności, czyli udzielenie tzw. kredytu kupieckiego.

Może się jednak zdarzyć, że mimo przedłużonego okresu uregulowania należności odbiorca towaru lub usługi nie wywiązuje się na czas ze swoich zobowiązań, lub w ogóle nie płaci. Jednym ze sposobów na zabezpieczenie się przed tego rodzaju ryzykiem jest sięgnięcie po pomoc firmy asekuracyjnej.

 To nie tylko polisa

Ubezpieczyciele mają w swoich ofertach ubezpieczenia kredytu kupieckiego (UKK). Jednak określanie ich mianem zwykłego produktu ochronnego, gwarantującego firmie odszkodowanie za opóźnienia lub brak płatności kontrahenta, nie oddaje w pełni jego specyfiki. W rzeczywistości współczesne UKK jest usługą zarządzania należnościami, która pełni szeroko rozumianą funkcję prewencyjną.

Minimalizacja ryzyka przed zawarciem umowy…

Wspomniana funkcja ma na celu maksymalne ograniczenie ryzyka zaległości płatniczych ze strony kontrahenta ubezpieczonej firmy, co mogłoby zagrozić jej płynności finansowej, a w konsekwencji – dalszemu istnieniu. Zanim bowiem ubezpieczyciel zdecyduje się wziąć na siebie odpowiedzialność, dokładnie weryfikuje odbiorcę towarów lub usług firmy chcącej nabyć polisę. Pod lupę brane są jego wyniki finansowe – zarówno aktualne, jak i historyczne. Innym istotnym czynnikiem jest również kondycja branży w której prowadzona jest działalność (np. poziom dyscypliny płatniczej, czyli terminowego regulowania należności).

W procesie analizy ryzyka ubezpieczyciel korzysta z własnych baz danych, jak i zasięga wiadomości np. w sądach rejestrowych czy wywiadowniach gospodarczych. Na tej podstawie ustalane są limity kredytowe, czyli górny pułap odpowiedzialności ubezpieczyciela, a w zależności od nich kalkulowana jest składka.

… i w jej trakcie

Funkcja prewencyjna działa nie tylko w okresie przed zawarciem umowy ubezpieczenia, ale także w trakcie jej trwania. Firma ubezpieczeniowa prowadzi bowiem permanentną obserwację kondycji finansowej kontrahenta, będąc w stałym kontakcie z ubezpieczonym. Jeśli nastąpi wzrost ryzyka, związany np. z kłopotami odbiorcy lub branży, wówczas następuje redukcja limitów kredytowych. A to jest wskazówka dla ubezpieczonej firmy, aby np. wstrzymać realizację zawartej z kontrahentem umowy, lub renegocjować jej warunki. Ważnym elementem prewencji jest też dwustopniowość zabezpieczenia przed brakiem płatności.

W pierwszej kolejności bowiem ubezpieczyciel pomaga chronionej polisą firmie w windykacji przeterminowanych należności. Jeśli mimo jego zaangażowania nie udaje się odzyskać pieniędzy, wówczas ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie z tytułu straty finansowej powstałej wskutek braku płatności w określonym w umowie terminie (do wysokości przyznanego limitu kredytowego), a sam podejmuje działania na rzecz odzyskania należności od dłużnika. Warto pamiętać, że ubezpieczyć można zarówno należności krajowe, jak i zagraniczne.

Ochrona także dla kontrahenta

Rozwój sektora ubezpieczeń należności sprawił, że na rynku pojawiły się również nietypowe oferty, jak np. polisy adresowane do odbiorców towarów lub usług. Dobrym przykładem jest ubezpieczenie od utraty stabilności finansowej dla firm z sektora MSP. Zabezpiecza ono partnerów biznesowych przedsiębiorstwa na wypadek nagłych zdarzeń, jak upadłość firmy bądź zgon właściciela, uniemożliwiających regulowanie zobowiązań. W takiej sytuacji ciężar zaspokojenia wierzycieli bierze na siebie ubezpieczyciel.

Gdzie i dla kogo?

Warto wiedzieć, że wprawdzie ubezpieczenia kredytu kupieckiego są w ofercie wielu ubezpieczycieli, to na polskim rynku funkcjonują cztery firmy specjalizujące się w tego typu produktach. Są to: Euler Hermes, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Atradius i Coface. Od pewnego czasu rozszerzone zostało także grono odbiorców tego typu polis. W portfelach ubezpieczycieli znajdują się zarówno propozycje dedykowane korporacjom, jak i małym i średnim przedsiębiorstwom, czy tez mikrofirmom.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Wpisz imię