Kto pomoże rozwikłać spór z linią lotniczą?

3178

Spór z linią lotniczą nie musi kończyć się w sądzie. Zanim niezadowolony pasażer pobiegnie do sądu, aby tam szukać sprawiedliwości i walczyć z linią lotniczą, która odmówiła uznania jego reklamacji, warto postawić na polubowne rozwiązanie konfliktu.

Pomoże w tym Stowarzyszenie Praw Pasażerów „Przyjazne Latanie”.

„Przyjazne Latanie” posiada status tzw. uprawnionego podmiotu. Tym samym jest jedną z instytucji wyznaczonych do pozasądowego rozstrzygania sporów na linii przedsiębiorca – konsument, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Celem zawartych w niej przepisów jest zwiększenie roli mediacji, koncyliacji oraz arbitrażu, jako metod rozstrzygania konfliktów pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami. Chodzi o to, aby z jednej strony odciążyć sądy państwowe (szczególnie od drobniejszych, prostszych spraw), a stronom sporów dać sposobność do osiągnięcia kompromisowego rozwiązania.

Spór z linią lotniczą

Ustawa przewiduje tworzenie sektorowych (branżowych) podmiotów zajmujących się rozstrzyganiem sporów, przy czym mogą one być tworzone przez organizacje lub stowarzyszenia przedsiębiorców, konsumentów lub działać przy instytucjach publicznych. Przykładami takich podmiotów mogą być:

– Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich (spory klientów z bankami w zakresie czynności bankowych, np. zakładania i obsługi rachunków bankowych, udzielania pożyczek lub kredytów, obsługi kart płatniczych),

– Rzecznik Praw Pasażera przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego (spory klientów z przewoźnikami kolejowymi, operatorami dworców kolejowych),

– Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (spory z firmami ubezpieczeniowymi, pośrednikami finansowymi, funduszami inwestycyjnymi, SKOK-ami itp.).

Jeżeli dla danego sektora (branży) nie została utworzona specjalna instytucja to, zgodnie z warunkami ustawy, właściwa do pomocy w rozwiązywaniu sporów jest wówczas Inspekcja Handlowa (spory m.in. z zakresu sprzedaży konsumenckiej, turystyki, usług deweloperskich i remontowo-budowlanych, edukacji niepublicznej).

Jednak w przypadku sektora lotniczego – jak zostało już podkreślone – taka specjalna instytucja działa. Ma ona pomagać w rozstrzyganiu sporów dotyczących zobowiązań umownych, w szczególności wynikających z umów przewozu, pomiędzy przedsiębiorcą lotniczym świadczącym usługi transportu lotniczego a konsumentem. Przykładowo może to dotyczyć sporów wynikających z opóźnienia lotu, jego odwołania, niewpuszczenia na pokład (overbooking), interpretacji pojęć „siła wyższa”, „nadzwyczajne okoliczności” – od których może zależeć to, czy firma lotnicza powinna wypłacić odszkodowanie, obniżenia klasy lotu, zniszczenia lub zagubienia bagażu itp.

Zgodnie z regulaminem pozasądowego rozstrzygania sporów przyjaznego latania, zastosowanie mogą mieć dwa tryby:

– zbliżania stanowisk stron (mediacja),

– zaproponowania rozwiązania (koncyliacja).

Regulamin nie przewiduje natomiast arbitrażu, czyli władczego (ostatecznego) rozstrzygnięcia sporu. Stąd należy podkreślić, że zarówno konsument jak i linia lotnicza, z którą toczy się spór, tak jak dobrowolnie przystępują do postępowania, tak swobodnie i na każdym etapie mają prawo wycofać się z niego. Strony nie są związane ani wynikami mediacji, ani propozycją rozwiązania sporu zaproponowaną w trakcie koncyliacji. Wybranie alternatywnej metody rozstrzygania sporów nie wyłącza także możliwości skierowania tegoż sporu do sądu państwowego.

Na koniec warto jeszcze zaznaczyć, kiedy „Przyjazne Latanie” nie podejmie się negocjacji lub mediacji. Zgodnie z przywołanym już regulaminem dotyczy to następujących sytuacji:

– przedmiot sporu wykracza poza kategorie sporów objęte właściwością Stowarzyszenia Praw Pasażerów Przyjazne Latanie,

– konsument przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich nie podjął próby kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu,

– spór jest błahy lub wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich spowoduje uciążliwości dla drugiej strony,

– sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami jest w toku albo została już rozpatrzona przez podmiot uprawniony, inny właściwy podmiot albo sąd,

– wartość przedmiotu sporu jest wyższa od ustalonego w regulaminie progu finansowego (6 tys. zł),

– rozpatrzenie sporu spowodowałoby poważne zakłócenie działania Stowarzyszenia Praw Pasażerów Przyjazne Latanie.

Kto zdecyduje się skorzystać z pomocy Stowarzyszenia Praw Pasażerów powinien odwiedzić stronę www.przyjaznelatanie.pl i tam zapoznać się ze szczegółami.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Wpisz imię