Ogólne zasady i warunki - Podstawa prawna rezerwacji

Podstawa prawna rezerwacji

Ogólne warunki handlowe

1. Zakres


1.1 HRS Hotel Reservation Service Robert Ragge GmbH, Breslauer Platz 4, 50668 Kolonia (zwana dalej „agentem”), jest częścią HRS Group będącej właścicielem kilku portali rezerwacyjnych. HRS Group świadczy globalne usługi w zakresie rezerwacji pobytów w pokojach hotelowych lub w podobnych obiektach (np. domkach letniskowych) oraz usług podróżnych, zwane dalej „zakwaterowaniami”, za pomocą www.hrs.de oraz www.hrs.com (zwanej dalej „portalem internetowym”) i wszelkich powiązanych z nią partnerskich witryn internetowych.

1.2 Niniejsze warunki dotyczą wszystkich niewiążących zapytań o rezerwacje oraz wiążących rezerwacji zakwaterowania dokonanych za pośrednictwem portalu internetowego prowadzonego przez agenta. W razie potrzeby rezerwacje zakwaterowania dokonywane z użyciem portalu internetowego agenta mogą być realizowane za pośrednictwem systemów rezerwacyjnych obsługiwanych przez partnerów agenta.

1.3 Niniejsze warunki mają zastosowanie również w przypadku, gdy użytkownicy planujący dokonanie rezerwacji zakwaterowania (dalej zwani „klientami”) są objęci ogólnymi warunkami handlowymi stojącymi w sprzeczności z niniejszymi warunkami. O ile nie ustalono wyraźnie inaczej, takie ogólne warunki handlowe nie będą wiążące nawet w przypadku, gdy agent świadczący usługi jest świadomy warunków stosowanych przez klienta.

2. Świadczone usługi


2.1 Tworzenie konta MyHRS i korzystanie z niego

2.1.1 Klient ma możliwość utworzenia konta użytkownika (zwanego dalej „Kontem MyHRS”) w portalu internetowym. Konto MyHRS umożliwia klientowi uzyskać następujące korzyści, w tym między innymi:

     • gromadzenie mil i punktów premiowych za każdą rezerwację pobytu w pokoju hotelowym;
     • zaoszczędzenie do 30%, zależnie od stawki biznesowej HRS;
     • zaoszczędzenie do 15 minut dzięki ekspresowemu zameldowaniu i wymeldowaniu;
     • do 24 godzin usług gościnności w przypadku wad jakościowych;
     • szybsze rezerwacje, zmiany i anulowania.

Po utworzeniu konta MyHRS klienci będą mieć zapewniony wyczerpujące omówienie wszystkich korzyści i funkcjonalności konta MyHRS.

Aby utworzyć konto MyHRS, klient musi podać swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, a także, w przypadku utworzenia konta MyHRS dla podróży służbowych, nazwę swojego pracodawcy oraz utworzyć hasło. Klikając przycisk „Zarejestruj teraz” klient wyraża zgodę na ogólne warunki handlowe (GTC) i przesyła ofertę zawarcia umowy o utworzenie konta MyHRS. Agent akceptuje taką ofertę na podstawie jej potwierdzenia.

Umowa użytkowania konta MyHRS jest nieodpłatna dla klienta, jest zawierana na czas nieokreślony i klient może ją rozwiązać w dowolnym czasie. Agent może anulować umowę o korzystanie z konta MyHRS za przekazaniem powiadomienia z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

2.2 Sporządzenie i zawarcie umów o usługi zakwaterowania i podróży

2.2.1 Świadczone usługi obejmują sporządzenie umowy dotyczącej zakwaterowania lub usługi podróżnej.

a) Jeśli klient dokonuje rezerwacji we własnym imieniu
Umowa jest zawierana bezpośrednio między klientem a podmiotem prowadzącym wybrane przez klienta zakwaterowanie (zwanym dalej „dostawca”) w czasie rezerwacji. W tym celu agent przekazuje dostawcy (i/lub jego dostawcom, którzy są odpowiednio związani umową) określone dane osobowe klienta.

b) Jeśli klient dokonuje rezerwacji w imieniu innej osoby
Umowa zostaje zawarta wyłącznie pomiędzy osobą, która będzie korzystać z usług dostawcy i/lub jego pracodawcy, w przypadku, gdy klient zarezerwuje podróż służbową, a także dostawca. W tym celu agent przekazuje dostawcy (i/lub jego dostawcom, którzy są odpowiednio związani umową) określone dane osobowe osoby, która będzie korzystać z usług dostawcy. W związku z tym klient jest zobowiązany do dokonywania rezerwacji wyłącznie dla osób (fizycznych lub prawnych), w odniesieniu do których klient jest uprawniony
     
     a) do składania konkretnych oświadczeń,
     b) do podawania danych osobowych i uzgadniania przekazywania danych osobowych dostawcy przez agenta.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi osobowymi podano w punkcie 9 oraz w data privacy notice agenta.

2.2.2 Wszelkie roszczenia i zobowiązania wynikające z umowy o zakwaterowanie lub usługę podróżną dotyczą bezpośrednio i wyłącznie klienta, jeśli klient dokonuje rezerwacji we własnym imieniu i/lub w imieniu osoby, która będzie korzystać z usług dostawcy i/lub jego pracodawcy w przypadku, gdy klient rezerwuje podróż służbową, i dostawca. Nie istnieje żadna umowa o zakwaterowanie lub usługę podróżną zawierana między klientem a agentem.

2.2.3 Dostawca zakwaterowania nie jest agentem ani podmiotem prowadzącym inny system rezerwacyjny, lecz dostawcą wybranym na partnera umowy. W przypadku dokonania za pośrednictwem portalu internetowego agenta kilku rezerwacji agent nie wybiera ani nie organizuje poszczególnych obiektów — jest to obowiązkiem klienta. Warunki określone przez klienta (takie jak lokalizacja, miejsce docelowe, cena, długość pobytu i kategoria) są uwzględniane w najszerszym możliwym zakresie podczas wyboru poszczególnych obiektów zakwaterowania dostępnych w portalu internetowym. Nie należy jednak wnioskować na podstawie wyboru dokonanego przez portal internetowy, że nie ma dostępnych innych zakwaterowań, które mogłyby w większym stopniu zaspokajać wymagania lub warunki określone przez klienta.

2.2.4 W przypadku niewykonania zobowiązań przez dostawcę agent jest uprawniony (lecz nie zobowiązany) do zrekompensowania szkód poniesionych przez klienta w indywidualnych przypadkach w celu usprawnienia realizacji umowy wobec klienta. W takim przypadku klient ceduje roszczenia odszkodowawcze wobec dostawcy na rzecz agenta, aby umożliwić agentowi podjęcie działań na rzecz uzyskania rekompensaty w związku z poniesionymi wydatkami.

3. Recenzje klientów


3.1 Agent umożliwia klientowi dostęp do recenzji napisanych przez strony trzecie, jak również do dodatkowych treści i obrazów związanych z oferowanymi usługami, poprzez portal internetowy. Treści te odzwierciedlają jedynie prywatne opinie osób trzecich wyrażone w określonym czasie. Ponadto takie opinie są uwarunkowane osobistymi oczekiwaniami i odczuciami ich autorów. Należy również uwzględnić, że od momentu przesłania treści lub napisania recenzji oceniane usługi mogły ulec zmianie, np. zakwaterowanie mogło w międzyczasie zostać zmodernizowane lub wyremontowane. Należy wziąć pod uwagę także liczbę recenzji — jedna indywidualna opinia nie jest przeważnie równie miarodajna jak ogólne wrażenie wywołane większą liczbą recenzji.

3.2 Agent oferuje klientowi, jak również stronom trzecim, możliwość anonimowego przesyłania takich recenzji lub dodatkowych treści i obrazów za pośrednictwem portalu internetowego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie przesłane przez siebie treści (np. zgłoszenia/obrazy/filmy).

3.3 Zabrania się przesyłania treści za pośrednictwem portalu internetowego agenta, które:

a) są niezgodne z prawdą lub wprowadzają w błąd, w tym w szczególności niedokładnych i/lub nieobiektywnych recenzji dotyczących zakwaterowania, pracowników obiektu, udogodnień dostępnych w miejscu zakwaterowania oraz innych warunków/wydarzeń lokalnych związanych z zakwaterowaniem, które wpływają na decyzje innych gości;

b) są znieważające, obelżywe, obraźliwe, pornograficzne, rasistowskie lub stanowią groźbę;

c) naruszają prawa własności i/lub osobiste stron trzecich bądź są z innych powodów niezgodne z prawem;

d) stanowią jawną lub ukrytą reklamę produktów, usług bądź firm, w tym w szczególności recenzji pisanych w zamian za wynagrodzenie albo oceniających zakwaterowanie oferowane przez dostawcę będącego pracodawcą klienta, lub

e) zawierają łącza lub podobne informacje/odnośniki służące zmianie funkcjonowania komputerów stron trzecich.

3.4 W przypadku naruszenia przez klienta niniejszych warunków przesyłania treści agent jest uprawniony do korekty lub usunięcia całej przesłanej treści bez obowiązku powiadamiania klienta lub określania przyczyn.

4. Rezerwacje i proces rezerwacji


4.1 Każda rezerwacja jest przekazywana odpowiedniemu Dostawcy za pośrednictwem Agenta, który działa jako pośrednik w imieniu Klienta. Aby zapewnić bezproblemowy przebieg procesu rezerwacji, informacje przekazywane przez Klienta (np. daty pobytu czy dane kontaktowe) muszą być prawidłowe i kompletne.

4.2 Ostateczna godzina zameldowania się w obiekcie zależy od typu rezerwacji. Opisy różnych typów rezerwacji są dostępne w ramach procesu rezerwacji i to na ich podstawie Klienta wybiera ten, który mu odpowiada. Wybrany typ rezerwacji ma określoną godzinę zameldowania, więc w przypadku spóźnienia rezerwacja zostanie anulowana. Po tym czasie Klientowi nie przysługuje zakwaterowanie.

4.3 Odsprzedaż rezerwacji zakwaterowania za pośrednictwem Agenta jest zabroniona. Dotyczy to w szczególności odsprzedaży rezerwacji zakwaterowania innym firmom w wyższej cenie. W przypadku złamania tego zapisu przez Klienta Agent zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług takiemu Klientowi w przyszłości. Ponadto zarówno Dostawca, jak i Agent, mają prawo do anulowania takiej rezerwacji. Oprócz tego Klient jest zobowiązany do uiszczenia wszelkich należności z tytułu opłat za anulację i odszkodowania za wszelkie straty poniesione przez Agenta i/lub Dostawcę.

4.4 Zakwaterowanie jest rezerwowane od razu po dokonaniu rezerwacji, a rezerwacja nie wymaga potwierdzenia. Potwierdzenie rezerwacji wyświetla się na ekranie i jest również wysyłane na adres e-mail Klienta. Na życzenie Klienta może być również przesłane w skróconej formie SMS-em. Klient ma obowiązek stworzenia warunków otrzymania potwierdzenia wysłanego pocztą elektroniczną lub SMS-em. Nie ma to wpływu na ważność rezerwacji, w szczególności gdy podany został nieprawidłowy adres e-mail lub numer telefonu.

4.5 W trakcie procesu rezerwacji mogą być wyświetlane specjalne ceny, które wymagają pełnej lub częściowej płatności z góry. W takim przypadku ze szczegółowymi warunkami można się zapoznać przed sfinalizowaniem rezerwacji. Zazwyczaj tego rodzaju rezerwacji można dokonać jedynie z użyciem karty kredytowej, która zostanie niezwłocznie obciążona przez Dostawcę rezerwacji zakwaterowania. Dokonując tego rodzaju rezerwacji, Klient wyraża zgodę na bezpośrednie obciążenie karty kredytowej opłatą za rezerwację lub całkowitą kwotą zawierającą dowolne podatki i opłaty wyświetlaną na ekranie rezerwacji.

Jeśli dostawca zgadza się na wpłacenie zaliczki za zakwaterowanie z jednoczesnym zwolnieniem klienta z obowiązku płatności kartą kredytową, wówczas Dostawca jest uprawniony do anulowania rezerwacji w przypadku, gdy nie otrzyma wpłaty w terminie określonym w potwierdzeniu rezerwacji. Ponadto brak zaliczki nie zwalania Klienta z obowiązku anulowania rezerwacji zgodnie z warunkami i uiszczenia związanych z tym kosztów anulacji.

4.6 W zależności od typu rezerwacji numer karty kredytowej i data jej ważności mogą być przechowywane jako część procesu rezerwacji. W takiej sytuacji na ekranie rezerwacji wyświetli się stosowny komunikat informujący o potrzebie podania numeru karty kredytowej. Tego rodzaju informacje są przekazywane wspomnianemu Dostawcy zakwaterowania i weryfikowane przed potwierdzeniem rezerwacji. Numer karty kredytowej jest dla Dostawcy gwarancją pokrycia należności z tytułu wszystkich kosztów związanych z rezerwacją zakwaterowania.

4.7 Karta kredytowa klienta jest bezpośrednio obciążana kwotą tych kosztów przez Dostawcę, któremu należy wówczas okazać. Moment, w którym zostaje obciążona karta kredytowa, jest określany przez warunki Dostawcy.

4.8 Karta kredytowa jest zabezpieczeniem dla Dostawcy, dzięki któremu ma on pewność, że zostaną pokryte wszelkie straty lub rekompensaty związane z anulacją rezerwacji. Jeśli weryfikacja danych karty kredytowej ujawni, że jest ona nieprawidłowa lub obciążenie jej okaże się niemożliwe, Dostawca może anulować rezerwację za pośrednictwem Agenta.

4.9 W przypadku rezerwowania pobytu w hotelu, przez Internet można zarezerwować maksymalnie 9 pokoi. Większą liczbę pokoi należy rezerwować za pośrednictwem usług rezerwacji grupowych Agenta, w przypadku których wymagane jest potwierdzenie. Dokonywanie kilku rezerwacji na 9 osobnych pokoi w celu zarezerwowania większej niż maksymalna dozwolona liczba pokoi jest zabronione. Klienci mający specjalne wymagania dotyczące pokoi w związku z konferencjami, wydarzeniami czy rezerwacjami grupowymi (na co najmniej 10 pokoi) powinni skorzystać ze specjalnych modułów zapytań.

5. Zmiany i anulacje


5.1 W zależności od warunków Dostawcy po dokonaniu rezerwacji Klient jest zobowiązany do uiszczenia uzgodnionej ceny zakwaterowania (lub jej części), jeśli rezerwacja nie zostanie anulowana w wyznaczonym czasie lub nie zostanie ona zrealizowana bez uprzedniej anulacji. Szczegółowe warunki anulacji zależą od danego Dostawcy oraz typu dokonanej rezerwacji. Są one wyświetlane na oddzielnym ekranie procesu rezerwacji i wymagają akceptacji ze strony Klienta.

5.2 Aby uniknąć nieporozumień, wszystkie zmiany i anulacje muszą być dokonywane za pośrednictwem portalu internetowego Agenta. Wymaga to bezpośredniego wpisania takich informacji w portalu internetowym lub przekazania telefonicznie dzwoniąc na numer +49 221 2077 600. Pisemne powiadomienie musi zostać wysłane przez portal internetowy Agenta co najmniej 24 godziny przed wygaśnięciem okresu anulacji na adres lub . Terminowość zmiany lub anulacji zależy od czasu otrzymania powiadomienia przez Agenta. Okres anulacji jest zazwyczaj podawany w czasie lokalnym obowiązującym w miejscu, w którym położony jest dany obiekt zakwaterowania. Jeśli anulacja zostanie dokonana w określonym czasie i zgodnie z obowiązującymi warunkami, Klient otrzyma potwierdzenie. Takie potwierdzenie stanowi dowód anulacji i należy je zachować. To, czy w związku z anulacją lub wprowadzeniem zmian wiążą się jakieś koszty, zależy od warunków rezerwacji i anulacji Dostawcy.

5.3 Wprowadzanie zmian w rezerwacji i jej anulowanie są możliwe w okresie anulacji określonym w obowiązujących warunkach anulacji. Wprowadzenie niektórych zmian takich jak skrócenie długości pobytu może jednak spowodować, że Dostawca będzie dochodził roszczeń z tytułu poniesionych strat. W przypadku rezerwacji objętych specjalnymi cenami, zawierających specjalne usługi i (lub) dokonanych w wybranych datach, a także rezerwacji dokonywanych w ostatniej chwili, bezpłatna anulacja jest często niemożliwa.

5.4 Aby zapobiec wykorzystywaniu portalu internetowego do niewłaściwych celów i aby zaoszczędzić zbędnych problemów Dostawcy z nieprawidłowymi rezerwacjami, Agent zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji w pojedynczych przypadkach, gdy kontakt z Klientem przy użyciu podanych danych kontaktowych jest niemożliwy lub gdy Dostawca odmawia dokonania rezerwacji, ponieważ w przeszłości Klient często anulował rezerwacje albo wielokrotnie nie stawił się w obiekcie. W takich przypadkach Klient nie jest uprawniony do otrzymania zakwaterowania. W celu uniknięcia tego rodzaju sytuacji Klient zazwyczaj ma możliwość rezerwacji z użyciem karty kredytowej.

6. Kategorie zakwaterowania oraz informacje o zakwaterowaniu


6.1 Wszelkie informacje i opisy dotyczące zakwaterowania są oparte na informacjach własnych dostawcy. Agent nie ma żadnego wpływu na treść tych informacji i nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za ich dokładność i kompletność.

6.2 Kategoria oferty zakwaterowania jest określana w oparciu o kategorie z systemu klasyfikacyjnego opracowanego przez agenta. Oprócz kategorii pochodzących z innych systemów klasyfikacyjnych (określonych na przykład w przepisach obowiązujących w niektórych krajach związkowych Niemiec) podstawę tego systemu stanowią przede wszystkim doświadczenia i recenzje klientów oraz informacje od dostawców, z którymi mógł się zapoznać agent. Klasyfikacja służy jedynie dostarczeniu niewiążących informacji o standardzie i wyposażeniu zakwaterowania.

7. Ranking/pozycjonowanie obiektów oferujących zakwaterowanie


7.1 Po złożeniu przez klienta zapytania za pośrednictwem witryny internetowej lub aplikacji w pierwszej kolejności wyświetlone zostanie zakwaterowanie najlepiej spełniające szereg kryteriów (w tym stosunek jakości do ceny, elastyczność warunków rezerwacji, wysoki wskaźnik satysfakcji klientów, zróżnicowanie oferty, atrakcyjność wyposażenia, dodatkowe bezpłatne korzyści, np. miejsca parkingowe i łączność Wi-Fi, wysoki współczynnik konwersji, szczegółowy opis, duża liczba zdjęć, dogodne położenie w centrum miasta itd.).

7.2 W okresach promocyjnych niektóre obiekty oferujące zakwaterowanie mogą w zamian za opłatę zyskać większą widoczność lub inne miejsce w rankingu obiektów. Jest to jednak zaledwie jeden z ponad 80 czynników wpływających na pozycjonowanie obiektu oferującego zakwaterowanie, w związku z tym sama opłata nie może zapewnić pierwszego miejsca w rankingu. Oczywiście klient może użyć filtra i uporządkować wyświetlane rekomendacje według własnych kryteriów (takich jak cena za noc).

8. Ceny zakwaterowania


8.1 O ile nie określono inaczej w warunkach dokonywania rezerwacji, wszystkie ceny dotyczą jednej nocy w danym obiekcie i, w zależności od warunków rezerwacji, mogą obejmować koszty śniadania bądź nie (co może się zmieniać w przypadku rezerwacji obejmującej okres wielu dni). Oferta usług dodatkowych różni się w zależności od dostawcy i wymaga uiszczenia odrębnych opłat.

8.2 Dostawcy są zobowiązani podawać łączną cenę brutto. Informacje o cenach pochodzą jednak wyłącznie od dostawcy. Lokalne przepisy określają wszelkie podatki i inne należności naliczane w przypadku zakwaterowania za granicą.

8.3 W przypadku gdy waluta wybrana przez klienta różni się od tej wymaganej przez dostawcę, wówczas dla ułatwienia ceny przedstawiane w wynikach wyszukiwania zostaną wyświetlone w walucie wybranej przez klienta. W przypadku każdej rezerwacji obowiązuje jednak lokalna waluta określona w informacjach o cenie i mogą występować różnice wynikające z kursu wymiany walut.

8.4 Opcja stałej aktualizacji cen oraz rezerwacje dokonane w międzyczasie przez innych klientów za pośrednictwem portalu internetowego agenta mogą sporadycznie prowadzić do sytuacji, w których ceny na stronie szczegółowego opisu zakwaterowania mogą się różnić od tych przedstawionych wcześniej na liście obiektów. Wiążąca jest ostateczna cena wyświetlana klientowi przed ukończeniem procesu rezerwacji.

9. Ochrona danych


9.1 Agent gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe klienta wyłącznie w zakresie zatwierdzonym przez klienta lub dozwolonym przez przepisy prawne dotyczące gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych. Agent gromadzi, przetwarza i wykorzystuje wyłącznie dane wymagane do realizacji świadczonych przez siebie usług, użytkowania i obsługiwania portalu internetowego i/lub realizacji usług oferowanych za pośrednictwem portalu internetowego.

9.2 Niezależnie od okoliczności agent nigdy nie sprzedaje danych stronom trzecim. Dane są przekazywane stronom trzecim wyłącznie w zakresie niezbędnym do dokonywania i finalizowania rezerwacji klienta u wybranego przez niego dostawcy lub w celu świadczenia innych usług, które musi zapewnić agent. Obejmuje to wyraźnie wszelkie dane przekazywane do podmiotów stowarzyszonych lub innych podwykonawców agenta na użytek przeprowadzenia rezerwacji w zakresie odpowiednich umów, zgodnych z przepisami prawa, a w szczególności ochrony danych.

9.3 Więcej informacji na temat ochrony danych i postępowania z danymi osobowymi podano w [Privacy Notice].

10. Marketing


10.1 Jeśli Agent otrzymał adres e-mail Klienta w procesie rezerwacji lub rejestracji, do obszaru zamkniętego z wykorzystaniem loginu indywidualnego klienta, agent korzysta z takiego adresu zgodnie z zapisami w § 7, punkt 3 niemieckiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (UWG) dotyczącej reklamy elektronicznej własnych podobnych usług. W związku z tym Agent dołoży wszelkich starań, by przesyłać Klientowi materiały reklamowe dopasowane do jego zainteresowań.

W dowolnym momencie Klient może wycofać zgodę na otrzymywanie reklam elektronicznych, przesyłając wiadomość e-mail na adres  bez ponoszenia żadnych kosztów oprócz opłat za korzystanie z usług telekomunikacyjnych zgodnych z obowiązującą podstawową taryfą.

10.2 Oprócz tego Agent zastrzega sobie prawo do tworzenia profilów użytkowników z użyciem pseudonimów w rozumieniu sekcji 15 (3) niemieckiej ustawy o mediach elektronicznych (Telemediengesetz, TMG) w celach związanych z reklamą, badaniami rynku i projektowaniem portalu internetowego zgodnie z zapotrzebowaniem. W dowolnym momencie Klient może nie wyrazić zgody na utworzenie takiego profilu, przesyłając wiadomość e-mail na adres

11. Gwarancje i odpowiedzialność


11.1 Wszystkie informacje agenta zostały przygotowane z najwyższą starannością. Nie gwarantuje się jednak, że podczas gromadzenia lub przekazywania danych nie dojdzie do żadnego błędu. Zapisywanie danych, w tym ich części, na innych nośnikach danych w celach innych niż określone w niniejszym dokumencie jest dozwolone wyłącznie za wyraźną zgodą agenta.

11.2 Niektóre dane opublikowane w portalu internetowym agenta są przekazywane przez dostawców, innych klientów oraz strony trzecie. Wszyscy dostawcy, klienci oraz strony trzecie ponoszą wyłączną odpowiedzialność za dokładność, kompletność i aktualność przesyłanych informacji, w tym podanych cen i informacji o dostępności. Ponadto zobowiązuje się ich do zapewnienia, że treści naruszające sytuacje prawne stron trzecich nie zostaną przesłane. Agent nie jest w stanie zweryfikować tych informacji, w związku z czym nie gwarantuje dokładności, kompletności, jakości ani legalności wykorzystywanych informacji.

11.3 Klient zwalnia agenta ze wszelkich roszczeń przysługujących stronom trzecim w związku z naruszeniem obowiązków określonych w punkcie 11.2. Klient jest ponadto zobowiązany wspierać agenta w odpieraniu takich roszczeń i dostarczać w związku z tym wszelkie niezbędne informacje.

11.4 Agent nie przejmuje odpowiedzialności za takie treści ani za recenzje klientów, które odzwierciedlają wyłącznie osobiste opinie ich autorów. Agent nie ma żadnego wpływu na formę ani zawartość tych recenzji, ani na identyfikator użytkownika wykorzystany przy ich tworzeniu, w związku z czym nie przejmuje żadnej odpowiedzialności w tym zakresie.

11.5 Klient nie ponosi żadnych opłat za dokonywanie rezerwacji zakwaterowania za pośrednictwem portalu internetowego agenta. Klientowi nie przysługują jednak żadne roszczenia związane z dostępnością usług agenta w określonym czasie i określonej przestrzeni. Agent nie ponosi odpowiedzialności za (częściowe) zakłócenia funkcjonowania lub niedostępność usług, wynikające z prac naprawczych, konserwacyjnych lub aktualizacyjnych bądź innych powodów, które pozostają poza jego bezpośrednią kontrolą lub utrudniają korzystanie z usług jedynie w nieznacznym stopniu.

11.6 Agent nie ponosi odpowiedzialności za sfinalizowanie procesu rezerwacji ani za błędy lub szkody spowodowane działaniami prowadzonymi w związku ze świadczeniem usługi zakwaterowania przez dostawcę. Agent nie składa żadnych zapewnień w kwestii realizacji konkretnych zamówień klienta ani nie udziela żadnych gwarancji w tym zakresie.

11.7 Ponadto agent nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody, niezależnie od przyczyny prawnej, chyba że szkody te:

a) stanowią zawinione naruszenie istotnych obowiązków umowy, tj. obowiązków, które umożliwiają przede wszystkim prawidłowe wykonanie umowy i na których przestrzeganiu powinien normalnie móc polegać partner umowy;

b) zostały spowodowane rażącym niedbalstwem bądź umyślnym działaniem ze strony agenta lub

c) powodują utratę życia, kończyny lub zdrowia bądź stanowią szkodę w rozumieniu niemieckiej ustawy o odpowiedzialności za produkty wadliwe albo innych prawnie wiążących podstaw zobowiązań.

11.8 Jeżeli zgodnie z punktem 11.7 agent dopuścił się zawinionego naruszenia istotnych obowiązków umowy, które nie zostało spowodowane rażącym niedbalstwem lub umyślnym działaniem, wówczas cała odpowiedzialność agenta jest ograniczona do takich szkód i ich zakresu, których wystąpienie agent mógł przewidzieć w oparciu o znane mu okoliczności występujące w momencie zawarcia umowy.

11.9 Roszczenia z tytułu gwarancji oraz roszczenia odszkodowawcze podlegają ograniczeniu terminem przedawnienia wynoszącego nie więcej niż jeden rok od momentu, w którym klient dowiaduje się o wydarzeniu powodującym szkodę. Nie dotyczy to roszczeń związanych ze szkodami wynikającymi z czynu niedozwolonego.

12. Postanowienia różne


12.1 Obowiązuje prawo niemieckie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz kolizyjnych przepisów międzynarodowego prawa prywatnego.

12.2 Dostęp do internetowego systemu rozstrzygania sporów Komisji Europejskiej jest możliwy z użyciem następującego łącza: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=DE . Agent nie uczestniczy w rozstrzyganiu sporów przed organem rozstrzygającym spory konsumenckie ani nie jest do tego zobowiązany.

12.3 Miejscem wykonania umowy jest Kolonia. Kolonia jest wyznaczonym miejscem rozstrzygania sporów dla handlowców i osób, w przypadku których miejsce rozstrzygania sporów nie znajduje się na terenie Niemiec. We wszelkich innych przypadkach obowiązuje ustawowe miejsce rozstrzygania sporów.

12.4 Korzystanie z portalu internetowego agenta i jego treści jest dozwolone wyłącznie w przypadku indywidualnych zapytań powiązanych z rezerwacją zakwaterowania. Zapytania automatyczne są niedozwolone. Wszelkie dane są chronione prawem autorskim, w związku z czym zabrania się ich powielania w dowolny sposób (w szczególności z użyciem techniki zwanej „screen scrapingiem”). W szczególności zabrania się zwłaszcza odsprzedaży danych (w tym w szczególności wyników wyszukiwania).

12.5 Opublikowane w niniejszej witrynie łącza do witryn internetowych innych firm (dostawców zewnętrznych) zostały zapewnione wyłącznie w interesie klienta. Po kliknięciu takiego łącza klient opuści stronę agenta. Agent nie ma żadnej kontroli nad treścią witryn internetowych dostawców zewnętrznych, w związku z tym nie udziela żadnej gwarancji dotyczącej dokładności, kompletności i bezpieczeństwa takiej treści.

12.6 Agent zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych GTC dla właścicieli konta MyHRS i takie zmiany wchodzę w życie na przyszłość. Agent będzie wysyłać klientom mającym konto MyHRS nowe wersje GTC nie później niż cztery tygodnie przed zaplanowanym ich wejściem w życie i będzie wskazywać zamierzone zmiany. Jeśli klient nie odrzuci takich zmian w ciągu czterech tygodni od daty wyżej podanego powiadomienia, nowa wersja GTC będzie uznana za zaakceptowaną. Agent powiadomi klienta o wyżej podanej możliwości odrzucenia nowej wersji oraz o skutkach nieodrzucenia jej.

12.7 W przypadku gdy dowolne postanowienie niniejszej umowy jest nieważne lub niewykonalne, należy je interpretować w sposób zgodny z odnośnymi przepisami prawa i pokrywający się w największym możliwym stopniu z pierwotnymi intencjami stron. Nie wpływa to na pozostałe postanowienia niniejszej umowy.

STATUS: kwiecień 2018